Công trình thuộc chủ đầu tư "Bà Nguyễn Thị Lợi"

Công trình thuộc chủ đầu tư "Bà Nguyễn Thị Lợi"

Công trình thuộc chủ đầu tư "Bà Nguyễn Thị Lợi"

Công trình thuộc chủ đầu tư "Bà Nguyễn Thị Lợi"

Công trình thuộc chủ đầu tư "Bà Nguyễn Thị Lợi"
Công trình thuộc chủ đầu tư "Bà Nguyễn Thị Lợi"

Công trình đã thực hiện

Công trình thuộc chủ đầu tư "Bà Nguyễn Thị Lợi"

I – Chủ công trình

  • Chủ đầu tư                               Bà Nguyễn Thị Lợi
  • Địa chỉ                                      Khu du lịch BCR Quận 9, TP.HCM
  • Hợp đồng số                             
  • Ngày ký hợp đồng                    

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

 

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

 

"Click vào đây để xem thêm videos"

 

Bình luận

Công trình khác

backtop