Ban Lãnh đạo Tổng giám đốc Sắt Mỹ Thuật KHP

− TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH HỮU PHƯỚC

BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Phó Tổng Giám Đốc sắt mỹ thuật KHP

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MIỀN NAM

HUỲNH THỊ KIM LOAN

cropped-Logo-Favicon-Web-sat-my-thuat-KHP-e1610093839995.png


GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MIỀN BẮC

NGÔ XUÂN CHUNG

Ban Lãnh đạo Giám đốc chất lượng Sắt Mỹ Thuật KHP

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

TÔN TẤN ĐÔNG

cropped-Logo-Favicon-Web-sat-my-thuat-KHP-e1610093839995.png

GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

PHAN MINH TIẾN

Lead Architect Đức Minh Bộ

Lead Architect

ĐỨC MINH BỘ

Ban Lãnh đạo Giám đốc R&D Sắt Mỹ Thuật KHP

GIÁM ĐỐC R&D

TRẦN HỮU THỜI