Ban Lãnh đạo Tổng giám đốc Sắt Mỹ Thuật KHP

− TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH HỮU PHƯỚC

BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Phó Tổng Giám Đốc sắt mỹ thuật KHP

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MIỀN NAM

HUỲNH THỊ KIM LOAN

122752841 431366424518177 1820534307318096527 N

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MIỀN BẮC

NGÔ XUÂN CHUNG

Lead Architect Đức Minh Bộ

Lead Architect

ĐỨC MINH BỘ